Algemene voorwaarden

Car Lease Caribbean b.v – Algemene Voorwaarden

Car Lease Caribbean b.v.. Algemene voorwaarden

 1. Rechtsverhouding

De grondslag van het lease-contract waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het door lessee gewenste gebruik van de automobiel, zoals omschreven in het lease-contract, en het feit dat lessor als eigenaar van de automobiel bereid is de lessee daartoe door middel van leasing, gedurende een vaste termijn, in staat te stellen. De eigendom van het leaseobject zal niet overgaan op de lessee.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de contractsinhoud tussen Lessor en Lessee.

 1. Aflevering
 2. Aflevering geschiedt na de keuze van het model door de Lessee overeenkomstig de fabriekspecificaties, met kentekenplaten. Toevoeging van extra accessoires, als door de Lessee aangegeven op het leasecontract, is voor rekening van de Lessee. Toevoeging van extra accessoires door de Lessee is slechts toegestaan nadat Lessor daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven en is voor rekening van de Lessee. Lessor wordt door natrekking eigenaar van alle toegevoegde accessoires, zonder dat Lessor enige vergoeding aan Lessee verschuldigd zal zijn, met behoud van het recht van Lessor om (een) door de Lessee aangebrachte accessoire(s) te verwijderen op kosten van de Lessee.
 3. Bij aflevering stelt Lessor de keuringskaart, de belastingkaart en het verzekeringsbewijs aan Lessee ter hand. Deze bescheiden zijn en blijven tenaamgesteld van Car Lease Caribbean b.v..
 4. Lessor is niet aansprakelijk voor zichtbare of verborgen fouten in of gebreken van de automobiel danwel voor overschrijding van de leveringsdatum of enige tekortkoming veroorzaakt door wanprestatie van derden jegens Lessor, die als overmacht zal gelden. De conform dit contract op de Lessor rustende verplichtingen nemen een aanvang op het moment van levering van de automobiel.
 5. Partijen ondertekenen een verklaring van aflevering respectievelijk ontvangst op het moment van aflevering van de automobiel. Het risico van de automobiel is vanaf het moment van aflevering voor rekening van de Lessee, tenzij anders bepaald in het leasecontract of in deze algemene voorwaarden. Lessee vrijwaart Lessor terzake aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de automobiel.

3) Betaling

Lessor is gerechtigd indien door haar noodzakelijk geacht ter meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de Lessee jegens Lessor, een waarborgsom te verlangen. Lessor bepaalt wanneer deze waarborgsom aan Lessee zal worden terugbetaald. Dit geschiedt uiterlijk op het moment dat het lease-contract beëindigd, dan wel ontbonden wordt en alle verplichtingen voortvloeiende uit het lease-contract door Lessee aan Lessor zijn voldaan. Verrekening door Lessor van enige verplichting uit hoofde van het lease-contract met de betaling van de waarborgsom is uitdrukkelijk mogelijk.

Lessee is verplicht de maandelijkse leasetermijn bij vooruitbetaling aan Lessor te voldoen op een door Lessor aan te wijzen bankrekening door middel van een automatische periodieke overboekingsopdracht (standing order). Een door de bank afgestempelde kopie van deze automatische opdracht dient door Lessee bij Lessor worden overlegd. De automatische incasso (standing order) kan slechts met schriftelijke toestemming van Lessor worden beëindigd.

Voor het ontstaan van de betalingsverplichting is voorafgaande facturering niet vereist. De betalingstermijn vervalt op de eerste dag van de maand. De leaseprijs voor de dagen liggende tussen de datum van aflevering van de automobiel en de eerste dag van de daar op volgende maand zullen tegelijk worden betaald met de eerste termijnbetaling.

Ingeval van niet tijdige betaling is Lessee aan Lessor verschuldigd een rente van 1.5% per maand of gedeelte van de maand over het verschuldigde bedrag.

Bij een achterstand in betaling van de leasetermijnen van 2 maanden en een (1) dag zal lessor zich terstond, en zonder voorafgaande aankondiging, in het bezit van de automobiel stellen. Lessee verkrijgt daaropvolgend een (1) maand om de termijnbetalingen, vermeerderd met een rente van 1.5% per maand, alsnog te voldoen waarna lessor lessee (weer) in het bezit van de automobiel stelt. Ingeval van niet tijdige betaling is het lease contract ontbonden en zal lessor haar rechten uitoefenen zoals vastgelegd in art. 11 lid e)

4) Leaseprijs

In de maandelijkse leaseprijs zijn uitsluitend inbegrepen de kosten van :

 1. Wettelijke keuring en motorrijtuigenbelasting
 2. Afschrijving van de automobiel en door Lessor meegeleverde accessoires
 3. Een All Risks verzekering met een eigen risico voor de Lessee van NAF 750,== per schadegeval en een wettelijke aansprakelijkheidsdekking tot NAF 150.000,==
 4. Een ongevallen inzittenden verzekering indien dit is aangegeven op het contract. De Lessee beschikt over een kopie van de verzekeringspolis alsmede het verzekeringsbewijs.
 5. Onderhoud, reparaties, periodieke controles en vervanging van onderdelen en banden zoals die zijn voorgeschreven door de fabriek en voortvloeiend uit normaal gebruik van de automobiel door de bestuurder.
 6. Tijdelijke vervangende auto indien dit is aangegeven op het lease-contract.
 7. Rente, administratie en management kosten.
 8. Pech hulp indien dit is aangegeven op het lease-contract.

Voor rekening van Lessee zijn alle kosten die niet zijn inbegrepen in de leaseprijs, zoals, maar niet beperkt tot:

 1. Wassen, poetsen, reinigen interieur, sproeivloeistof voor de ruiten en stalling
 2. Reparaties van mechanische gebreken en vervanging van onderdelen of banden indien deze naar het oordeel van de Lessor, of onderhoudsdealer het gevolg zijn van nalatigheid, onjuist gebruik of onzorgvuldig beheer van de Lesssee, diens personeel of door Lessee aangewezen bestuurders. Bij geschillen over dit oordeel is artikel 5 L) van gelijke toepassing.
 3. Motorbrandstof
 4. Oliën en koelvloeistoffen indien deze buiten de normale onderhoudsbeurten vallen.
 5. Alle boetes, door wie dan ook veroorzaakt, waaronder bijvoorbeeld begrepen alle boetes krachtens de wegenverkeers wetgeving, kosten en/of schade in welke vorm dan ook die niet door verzekeraars worden gedekt.
 6. Onderhoud en/of reparaties aan onderdelen en/of accessoires, die niet in de leaseprijs zijn begrepen volgens het lease-contract.

Bij het vaststellen van de maandelijkse leaseprijs zoals weergegeven op het lease-contract is uitgegaan van het prijspeil dat gold op de datum van de bestelling van de automobiel. Indien zich tussen de datum dat het lease-contract is ondertekend en de datum van aflevering van de automobiel wijzigingen voordoen in de prijs van de deelelementen waaruit de leaseprijs is opgebouwd (zie hiervoor nr.. 1 t/m 4 van de specificaties van het lease-contract) behoudt de Lessor zich het recht voor de leaseprijs dienovereenkomstig aan te passen. Na aflevering van de automobiel kunnen verhogingen van kosten van verzekeringen en onder andere motorrijtuigen belasting in de maandelijkse leaseprijs terstond doorberekend worden. In het geval dat het werkelijk gereden aantal kilometers meer afwijkt dan 15% gedurende een periode van minimaal 12 maanden van het overeengekomen aantal kilometers, behoudt Lessor zich het recht voor de leaseprijs dienovereenkomstig aan te passen en aan Lessee door te berekenen die meerkilometers gereden vanaf de aanvang van het lease-contract. Aan het einde van de leaseperiode kan Lessor de Lessee de niet reeds doorberekende meerkilometers in rekening brengen.

 1. Gebruik en Onderhoud
 2. Lessee zal gedurende de duur van het lease-contract de auto als een goed huisvader gebruiken in overeenstemming met de aard en bestemming van de automobiel en er voor zorgdragen dat deze zich steeds in goede staat bevindt.
 3. Het is de Lessee niet toegestaan de automobiel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lessor te verhuren, aan derden in gebruik te geven, noch op enigerlei wijze te bezwaren. Het is de lessee niet toegestaan de auto in gebruik te geven of te laten besturen door personen in de leeftijd van 25 jaar of jonger.
 4. De op het voorblad van dit lease contract aangegeven bestuurder is, bij uitsluiting van ieder ander, bevoegd de auto te besturen. Gebruik van de auto door personen anders dan de bestuurder is slechts toegestaan na schriftelijk akkoord van de lessor en onder voorwaarden van overlegging van een geldig rijbewijs. Alle schade veroorzaakt door een bestuurder die niet op een eerder moment is gescreend, en geregistreerd door lessor zal volledig worden verhaald op de lessee. Ook casco uitkeringen zullen worden verhaald op lessee. Lessee zal er voor zorgdragen dat de automobiel niet gebruikt wordt voor het geven van rijlessen, voor deelname aan onder andere wedstrijden, puzzelritten en/of betrouwbaarheidsritten.
 5. Het aanbrengen van reclame of wijzigingen op of aan de automobiel is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Lessor, waarbij de kosten van het aanbrengen danwel verwijderen en het in oorspronkelijke staat terugbrengen bij beëindiging van het leasecontract, voor rekening van Lessee komen.
 6. Het is Lessee niet toegestaan de automobiel, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Lessor, buiten het eiland Curaçao te (doen) gebruiken, (doen) stallen of te (doen) vervoeren.
 7. Lessee is verplicht wekelijks het peil van olie, koelvloeistof en accu alsmede de bandenspanning te controleren en zo nodig op peil te brengen, dit alles in overeenstemming met de voorschriften van de fabriek zoals vermeld in het instructieboekje.
 8. Alle reparaties en onderhoudsbeurten dienen te worden uitgevoerd aan het adres van de officiële Dealer. Indien desbetreffende werkzaamheden vanwege bijzondere  omstandigheden niet aan het adres van de officiële Dealer kunnen worden uitgevoerd kan  er gebruik gemaakt worden van de diensten van een ander bedrijf. Dit dient bij Lessor te  worden aangevraagd. Bij reparaties die een bedrag van NAF 200,- te bovengaan dient vooraf toestemming verleend te worden door Lessor. Zonder tijdige melding, en indien nodig toestemming, zoals hierboven bedoeld zijn de kosten voor rekening van de Lessee.  In geval voor zekere werkzaamheden niet tevoren de benodigde toestemming is verkregen,  zijn kosten en/of schade voortvloeiende uit onoordeelkundige reparaties voor rekening van Lessee.
 9. Reparaties buiten Curaçao uitgevoerd, met inachtneming van lid e), dienen in eerste aanleg door Lessee te worden betaald. Verrekening door Lessor geschiedt op basis van maximaal de Curaçaose werknormen en onderdeelprijzen, in Ned. Antilliaanse valuta, exclusief  belastingen, en op basis van een factuur van een buitenlandse merken Dealer te  naamgesteld van Lessor.
 10. Defecten aan de kilometerteller moeten uiterlijk binnen 24 uur door Lessee aan Lessor worden gemeld. Het aantal gereden kilometers in de periode waarin de kilometerteller defect mocht zijn. wordt in onderling overleg geschat, met inachtname van het bepaalde in artikel 4, laatste alinea en indien nodig, met  Lessee verrekend.
 11. Lessor is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit reparatie en/of onderhoudswerkzaamheden. In het geval dat de automobiel om enigerlei reden niet kan worden gebruikt blijven de betalingsverplichtingen van de Lessee onverminderd van kracht.
 1. Lessee verplicht zich de automobiel overeenkomstig het onderhoudsschema van de Fabrikant ter beschikking te stellen van de officiële Dealer. Lessor is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat waarin de automobiel verkeert. Lessee verplicht zich de automobiel tweejaarlijks, in de voor de tweejaarlijkse verplichte autokeuring van overheidswege vastgestelde periode, terbeschikking stellen van Lessor om de bedoelde keuring te laten verrichten. Voor de duur van de terbeschikkingstelling zal geen compensatie met het overeengekomen maandelijkse leasebedrag plaatsvinden.
 2. Alle geschillen met betrekking tot aan de auto toegebrachte schades of ontstane defecten zullen worden voorgelegd aan een door Lessor aan te wijzen deskundige en door de eilandelijke verzekeringsmaatschappijen erkende taxateur. De conclusie van het door de deskundige te verrichten onderzoek is bindend voor alle partijen. De kosten van deze deskundige zullen worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij.
 3. Het gebruik van een mobiele telefoon of enige andere vorm van draadloze communicatie apparatuur in de automobiel is niet toegestaan anders dan met een zogenaamde handsfree set. De kosten van aanschaffing, montage en verwijdering zijn volledig voor rekening van Lessee.
 4. Diefstal, Schade en Verzekering

De Landsverordening Aansprakeljkheid Motorvoertuigen (LAM) verplicht de eigenaar/bestuurder van een

motorvoertuig om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met een dekking van ten minste

ANG 90,000. Het basispakket waarvoor de leasemaatschappij het motorvoertuig verzekert bestaat uit een

wettelijke aansprakelijkheid tot een bedrag van ANG 150,000. Bij een grote schade en/of lichamelijk letsel van

een derde kan dit bedrag echter onvoldoende zijn. De bestuurder van het voertuig loopt dan de kans om

persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden voor de schade die boven het verzekerde bedrag van

ANG 150,000 uitkomt.  De leasemaatschappij adviseert u dan ook om uw WA voor ANG 500,000 of meer te

verzekeren. Tevens wordt u erop gewezen dat een inzittendenverzekering geen deel uitmaakt van het

basispakket. De leasemaatschappij is voor deze schade niet aansprakelijk.

 1. In geval van diefstal en/of schade aan de carrosserie, overkomen aan of veroorzaakt met de automobiel is Lessee verplicht de Lessor/Verzekeringsmaatschappij hiervan binnen 24 uur in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk verklaringen van getuigen en/of andere bescheiden te overleggen, die op de gebeurtenis betrekking hebben, zulks onder inzending  aan Lessor en/of Verzekeringsmaatschappij van een volledig ingevuld schadeformulier.  De bestuurder van de automobiel dient zo mogelijk door de Politie procesverbaal en/of Politierapport van het gebeurde te doen opmaken, hetgeen ingeval van diefstal dient te  Lessee is aansprakelijk voor de alle consequenties voortvloeiende uit te late of incomplete melding aan de Verzekeringsmaatschappij.
 2. Lessee zal zich in het algemeen van alles onthouden dat de belangen van Lessor, Assuradeur en tussenpersoon zou kunnen schaden. Lessee zal zich met name onthouden  van alle handelingen, toezeggingen en/of verklaringen waaruit erkenning van  aansprakelijkheid, dan wel erkenning van een verplichting tot schadevergoeding zou  kunnen worden afgeleid.
 3. Vermindering van No-Claim korting door verzekeraar na schade zal door lessor aan lessee worden doorbelast tot aan het oorspronkelijke percentage No-Claim.
 4. Lessee is verplicht direct na het ontstaan van de schade de automobiel direct bij de Lessor voor taxatie en/of reparatie aan te bieden.
 1. Indien Lessee de verzekering van de automobiel zelf wenst te verzorgen is Lessee de auto tegen alle schades waaronder Casco en Wettelijke Aansprakelijkheid te verzekeren en verzekerd te houden tot en met expiratie van het lease-contract, bij door een Lessor  goed te keuren assuradeur(en) en op door Lessor goed te keuren polisvoorwaarden. Lessee  draagt door ondertekening van het lease-contract aan Lessor alle rechten over, verband houdende met de voor de automobiel gesloten of te sluiten verzekeringen. Lessee is gehouden aan Lessor een kopie van de verzekeringspolis(sen) te doen toekomen tesamen  met het bewijs van betaling van de verschuldigde premies. Bij wijziging van en/of in de  verzekeringsvoorwaarden en bij periodieke prolongatie van de verzekering is Lessee  eveneens gehouden een kopie van de gewijzigde voorwaarden in het andere geval een kopie van de betalingsbewijzen bij Lessor in te dienen.
 2. Reparaties van schades moet steeds plaatsvinden bij een officiële dealer van het merk van de automobiel of een andere door Lessor goedgekeurde dealer of reparateur.
 3. Beslag en maatregelen van derden.

Indien derden ten opzichte van de automobiel rechten willen doen gelden of maatregelen treffen zal Lessee en/of bestuurder terstond de eigendom van Lessor doen blijken. Indien de automobiel uit de macht van de Lessee mocht geraken zal hij of bestuurder Lessor daarvan binnen 24 uur in kennis stellen en zonodig zelf voorzieningen daartegen treffen.

Lessor zal voor de bescherming van haar rechten door haar nodig geachte maatregelen ook in naam van Lessee kunnen treffen. Lessee machtigt Lessor onherroepelijk en onvoorwaardelijk bij deze de in dit artikel bedoelde maatregelen te treffen. De kosten van die maatregelen zullen voor rekening van Lessee zijn. Lessee zal de voor zijn rekening komende kosten op eerste verzoek aan Lessor voldoen.

 1. Aansprakelijkheid
 2. Lessee vrijwaart Lessor in de meest ruime zin van het woord voor alle vorderingen welke tegen Lessor aanhangig kunnen worden gemaakt of tot betaling waarvan Lessor verplicht kan worden terzake van de vergoeding van kosten en/of schade, schadeloosstellingen, welke op enigerlei wijze kunnen voortvloeien uit of in verband gebracht kunnen worden met de eigendom, het bezit, het gebruik of de exploitatie van de automobiel en welke niet reeds door de Verzekeringsmaatschappij aan Lessor worden vergoed.
 3. Lessee is aansprakelijk voor:
 4. de schade ontstaan door verlies van de automobiel/contactsleutel en/of de daarbij behorende documenten.
 5. schade die om welke reden dan ook niet door de Verzekeringsmaatschappij wordt vergoed, United Insurance Exclusions art. 18 A t/m M U202 / U203 / U204
 6. kosten en/of schade aan Lessee of derden veroorzaakt door zichtbare of verborgen gebreken van de automobiel.
 7. Vervangingsautomobiel

Lessor is bevoegd om zonder opgaaf van redenen en zonder toestemming van Lessee de in het lease-contract genoemde automobiel voor de verdere duur van het lease-contract te vervangen door een automobiel van een gelijk of nagenoeg gelijk type, met niet meer gereden kilometers dan de te vervangen automobiel. Lessor zal in dat geval de omschreven accessoires, de kosten verbonden aan het overschrijven van het contract, alsmede eventuele registratiekosten voor haar rekening te nemen.

 1. Tijdelijke vervangingsautomobiel (indien van toepassing)
 2. Lessor stelt een tijdelijke vervangings automobiel ter beschikking indien deze optie is inbegrepen in de leaseprijs, en aangegeven op het lease-contract.
 3. Indien reparatie en onderhoud niet binnen 24 uur kan worden uitgevoerd, zaterdagen, zon- en feestdagen niet meegerekend, zal Lessor de auto vervangen naar eigen keuze en afhankelijk van beschikbaarheid op een door haar te bepalen plaats. Deze vervangingsregel geldt uitsluitend voor personen automobielen.
 4. Wanneer een vervangingsautomobiel op grond van het bij lid B) geformuleerde wordt afgegeven zal deze voor wat betreft de toepassing van het lease-contract als de in het onderhavige contract bedoelde automobiel worden beschouwd.
 5. De vervangingsautomobiel wordt afgegeven tegen ondertekening van een vervangings-automobiel formulier in viervoud waarop de stand van de kilometerteller is vastgelegd, alsmede de algemene staat en kenmerken van de automobiel zijn omschreven.  De vervangings-automobiel zal door Lessee worden geretourneerd naar de plaats van aflevering of op en door Lessor te bepalen plaats.
 6. Ingeval van ernstige schade, dat wil zeggen schade waarvan de geschatte kosten van reparatie hoger zijn dan 75% van de destijds door Lessor voor de automobiel betaalde koopprijs, welke koopprijs wordt verminderd met een afschrijving van 2% voor elke  maand volgend op de afleverings datum van de automobiel aan Lessee en in geval van  diefstal of total loss is het verkrijgen van een vervangingsautomobiel uitgesloten en is het  in artikel 11. lid B), C) en E) geformuleerde van toepassing.
 7. De terbeschikkings stelling van een vervangingsautomobiel is tevens uitgesloten ingeval van onbruikbaarheid ten gevolgen van een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij. De betalingsverplichtingen van de lease-termijnen  blijft onverminderd vankracht.
 1. Beëindiging
 2. Het lease-contract tussen Lessee en Lessor eindigt van rechtswege wanneer de overeengekomen leaseperiode is verstreken en door partijen aan alle verplichtingen uit hoofde van het lease-contract is voldaan.
 3. Lessor heeft het recht het lease-contract schriftelijk ontbonden te verklaren of te ontbinden en zich vervolgens weer in het bezit van de automobiel te stellen, onder anderen in de volgende situaties:
 4. In geval de Lessee in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn eigen faillissement aanvraagt, of indien hij surséance van betaling aanvraagt of indien Lessee een natuurlijk persoon is, in het geval Lessee (gedeeltelijk) handelingsonbekwaam wordt verklaard.
 5. Ingeval van vordering van de automobiel van Overheidswege.
 6. Ingeval van vestiging van Lessee in het buitenland.
 7. Ingeval van ontbinding of liquidatie van Lessee.
 8. Ingeval van zware schade, total loss en diefstal.
 9. Indien Lessee op grond van de voorwaarden van het lease-contract, ondanks aanmaning, in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen.
 10. Indien de verzekering wordt opgezegd.
 11. Indien de Lessee een natuurlijk persoon is, hij komt te overlijden of indien door het overlijden van de verantwoordelijke persoon van de Lessee als bedrijf ontbonden wordt of  naar beoordeling van de Lessor het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komt.
 12. Indien het totaal overeengekomen kilometers vermeld in het lease-contract wordt overschreden.
 13. Indien Lessee, of een persoon die door Lessee het gebruik van de auto heeft verkregen, bij Gerechtelijk vonnis wegens een verkeersdelict is veroordeeld.

In alle gevallen van ontbinding van het lease-contract zoals hierboven genoemd  wordt het restant van de totale lease-som terstond opeisbaar. Een kennisgeving als bedoeld in lid B) van dit artikel geldt als kennisgeving van ontbinding en ontbonden verklaring ten aanzien van alle tussen Lessee en Lessor gesloten  overeenkomsten.

 1. Lessee machtigt door aanvaarding van het lease-contract de Lessor of de door haar  aangewezen personen om in de gevallen als bedoeld in lid B) enC) van dit artikel, het gebouw of terrein te betreden waar de automobiel zich bevindt zonder dat hiervoor een  Rechterlijk vonnis of Rechterlijke machtiging zal zijn vereist, zulks opdat Lessor zich weer in het bezit van de automobiel zal kunnen stellen. In geval van ontbinding van het lease-contract ingevolge het bepaalde in lid B) van dit artikel is Lessee jegens Lessor gehouden tot betaling van alle resterende leasetermijnen, alsmede tot vergoeding van alle tengevolge van de ontbinding aan Lessor opkomende kosten, schade en interest, daaronder begrepen door Lessor geleden verliezen en gederfde winsten.
 2. Lessee is gerechtigd de automobiel vroegtijdig terug te geven door haar bij Lessor in te leveren, mits hij daarvan tenminste één  maand tevoren schriftelijk kennis heeft gegeven aan Lessor. Lessee blijft ook na inlevering met inachtneming van het in dit artikel onder lid E) gestelde, aansprakelijk voor zijn verplichtingen uit dit lease-contract.
 3. De aansprakelijkheid van de resterende leasetermijnen zoals hierboven onder lid D) bepaald is beperkt tot een maximum van:

30% van de consumentenprijs inclusief accessoires en opties binnen het eerste jaar,

25% van de consumentenprijs inclusief accessoires en opties binnen het tweede jaar,

20% van de consumentenprijs inclusief accessoires en opties binnen het derde jaar,

15% van de consumentenprijs inclusief accessoires en opties binnen het vierde jaar.

10% van de consumentenprijs inclusief accessoires en opties binnen het vijfde jaar.

 1. Indien Lessee binnen een aangesloten periode 12 maanden meer dan eenmaal schade aan de automobiel heeft veroorzaakt of met de automobiel schade aan derden heeft veroorzaakt of deze schade aan Lessee wordt toegerekend, zulks ter beoordeling aan of door Lessor, heeft de lessor het recht de lease-contract met onmiddellijke ingang te beeindigen. De verplichtingen van de Lessee uit het lease-contract blijven onverminderd van kracht.
 1. Inname van de automobiel
 2. Lessee verplicht zich de automobiel bij beëindiging van het lease-contract in te leveren aan het adres van Lessor of op een door Lessor nader te omschrijven plaats. Bij inlevering van de automobiel door Lessee ondertekenen Lessor en Lessee de bevestiging van inlevering waarop wordt aangegeven de kilometerstand en de staat van de automobiel waarin deze zich op dat moment bevindt.
 3. Bij inlevering geeft Lessee tevens af de sleutel(s), de keuringskaart, de belastingkaart, het verzekeringsbewijs en alle accessoires welke inbegrepen zijn in de leaseprijs. Alleen accessoires waarvan verwijdering geen zichtbare schade ten gevolgen heeft en welke niet zijn inbegrepen in de leaseprijs mogen door Lessee worden verwijderd.
 4. Lessor is gerechtigd de herstelkosten en extra waardevermindering van de automobiel ontstaan door niet gemelde schade(s) en/of onzorgvuldig beheer, welke worden geconstateerd door Lessor bij inname van de automobiel aan het einde van de leaseperiode  aan Lessee door te berekenen. Indien een meningsverschil over de omvang van bovengenoemde herstelkosten en/of extra waardevermindering ontstaat zal door Lessor een door verzekerinsmaatschappijen erkend taxateur/schade-expert worden benoemd, die  voornoemde kosten voor partijen bindend zal vaststellen.
 1. Indien Lessee aan het einde van de leaseperiode de automobiel niet terstond inlevert, is Lessee voor elke dag overschrijding een evenredig deel van de voor de automobiel geldende leaseprijs aan Lessor verschuldigd, onverminderd het recht van Lessor de  automobiel te revindiceren en van Lessee vergoeding te vorderen van alle als gevolg van  niet tijdige inlevering opkomende kosten, schaden en interesten, daaronder begrepen door  Lessor geleden verliezen en gederfde winsten.
 2. Lessor zal Lessee berekenen voor meer kilometers zoals aangegeven in het lease-contract.
 3. Overdracht van Rechten
 4. Lessor is gerechtigd haar rechten uit dit lease-contract zomede de eigendom van de automobiel, aan derden over te dragen, dan wel een ander in haar plaats te doen treden.

 

 1. Juridische Kosten

Alle kosten voor Lessor voortvloeiende uit de uitoefening van zijn rechten ingevolge van dit lease-contract en alle op dit lease-contract vallende registratiekosten zijn voor rekening van Lessee. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke incassokosten voor enige verschuldigdheid uit hoofde van het leasecontract wordt vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom. Deze vergoeding zal steeds zodra Lessor rechtsbijstand heeft ingeroepen, respectievelijk de vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening gebracht worden en door Lessee verschuldigd zijn.

 

 1. Meerdere Lessees

Als met Lessee meerdere (rechts)personen worden aangeduid, zijn al deze personen hoofdelijk gebonden medeschuldenaren en gehouden tot nakoming van alle verplichtingen die op Lessee rusten.

 1. Domiciliekeuze

Voor de uitvoering van het lease-contract kiezen partijen domicilie op het door hun op het voorblad van de mantelovereenkomst ingevulde adres. Partijen zijn verplicht ingeval van adres- wijziging het nieuwe adres terstond door te geven aan de wederpartij. Hierdoor wordt de gekozen domicilie gewijzigd. De inhoud van een schrijven wordt geacht binnen 48 uur na stempeling op het postkantoor ter kennis van de Lessee te zijn gekomen.

 1. Rechts – en Forumkeuze

Op dit contract is het Nederlands – Antilliaans recht van toepassing. Terzake van geschillen is uitsluitend het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao bevoegd.

 

 1. Deponering en wijziging algemene voorwaarden

De tekst van deze algemene voorwaarden en van de wijzigingen die Car Lease Caribbean b.v.. daarin mocht maken zijn en/of worden gedeponeerd bij de Griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en liggen te allen tijde ter inzage op het kantoor van Car Lease Caribbean b.v.. De algemene voorwaarden worden tevens aan de Lessee ter hand gesteld die door de ondertekening van het lease-contract bevestigt daarvan een kopie te hebben ontvangen en van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen.

Wijzigingen die Car Lease Caribbean b.v.. in deze voorwaarden mocht aanbrengen worden geacht door de Lessee te zijn aanvaard, tenzij hij binnen 30 dagen nadat de wijzigingen hem zijn medegedeeld zijn bezwaren daartegen aan Car Lease Caribbean b.v.. heeft kenbaar gemaakt. Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zullen de Lessee eveneens verbinden dertig dagen nadat zij door Car Lease Caribbean b.v..bij de Griffier van het Gerecht in Eerste aanleg, zittingsplaats Curacao en / of de Kamer van Koophander en Nijverheid op Curacao, zijn gedeponeerd.

Akkoord voor ontvangst en kennisname:

Datum:

Naam Lessee:

Adres Lessee:

Handtekening Lessee                                                                                                                             

 

JA, IK WIL INFORMATIE OVER HET LEASEN VAN EEN AUTO OP CURAÇAO

WhatsApp chat